Charlie na plaży cdn… /analiza danych

analiza-charlie-1-naglowek

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/

Studenci na pierwszych zajęciach wcielając się w rolę aktorów, scenarzystów przygotowali materiał filmowy do przeprowadzenia badań. Celem zadania jest porównanie znaczenia oryginalnej sceny filmowej ze znaczeniem przypisywanym tej scenie przez studenta. Badanie będzie polegało na prezentacji osobom badanym obu scen – oryginalnej oraz tej wyreżyserowanej przez studenta. Zadaniem osób badanych będzie zanotowanie znaczenia obu scen.
Szczegółowe informacje.

Zebrane wyniki były w postaci słów, a dokładniej tabeli, w której osoby badane opisywały: znaczenie sceny, osoby występujące w scenie, słowa kluczowe i gesty. W jaki sposób przeanalizować taki materiał? Jaką metodę zastosować? W jaki sposób porównywać między sobą wyniki?

Julia Czingoń

Julia prezentuje procentowy udział procentowy czasowników, rzeczowników, przymiotników oraz innych części mowy. Prezentuje ilość ich występowania np. czasowników w każdej kategorii – opis sceny, znaczenie sceny, osoba A, osoba B. Następnie przypisuje czasowniki do konkretnych scen z filmu – obraz i słowo. Kolejny etap to podział czasowników, rzeczowników i przymiotników ze względu na ich znaczenie. A następnie zestawia czasowniki, przymiotniki i rzeczowniki mówiące o tym samym.
W jaki sposób zestawiać klatkę z jej słownym znaczeniem? Jak to zrobić, żeby połączyć tą analizę z obrazami z filmu? To zadanie, które stoi przed Julią. Musi w swej analizie uwzględnić ruch i czas.Więcej szczegółów na blogu studentki: http://my.opera.com/czingon/blog/

Kasia Molicka

Kasia Molicka proponuje schemat, w którym zaprezentuje relacje elementów sceny. Stosuje do tego celu zbiory i ich cechy, czyli np. możliwość pokazania części wspólnej. Aby później móc przeprowadzać operacje na tym modelu musi od być poprawnie zaprojektowany, oparty o określone reguły.

Kasia Jachimczyk

Kasia Jachimczyk zaczyna analizę od zebrania słów, które powtarzały się u kilku osób badanych. Następnie wypisała najczęściej powtarzające się słowa i do tych słów przypisywała klatki filmu. Wybór klatek filmowych odbywał się intuicyjnie, według uznania Kasi. Powstaje, problem który generuje nowe badanie, w którym wybrane klatki kluczowe będą prezentowane osobom z zapytaniem o ich znaczenie. To pozwoli sprawdzić czy intuicja Kasi się sprawdziła.Więcej szczegółów na blogu studentki: http://my.opera.com/kasia-jachimczyk/blog/

 

Małgorzata Toma

Gosia Toma wylicza słowa, które opisują scenę, np. agresywny, szybki, nerwowy, wyzywający.
Zaznacza ilość powtórzeń danego słowa przez każdą osobę. Zaznacza również, jakie słowa pojawiały się w jej opisie sceny.Tworzy schematy opisu relacji między osobami ze sceny dla każdej osoby badanej. Jest to narzędzie, które pozwoli zestawić ze sobą wszystkie odczytane znaczenia scen. W ten sposób powstała tabela zbiorcza, która prezentuje wszystkie dane zebrane podczas badania.
Gosia również rozpisała film na poklatkowe sceny, uwzględniając czas. Następnie zaznaczała, w którym momencie jakie gesty zostały rozpoznane. Więcej szczegółów na blogu studentki: http://malgorzatatomabadaniawizualne.blogspot.com/

Marta Tuszkiewicz

Marta przygotowała graficzny obraz całego badania, które pozwala na zobaczyć jakie jego elementy możemy między sobą porównywać. Na linii czasu rozpisane zostały wszystkie elementy (gesty) filmu. To pozwoliło podzielić film na określone strefy. Kolejny krok to zaznaczenie elementów, które zostały dostrzeżone przez osoby badane.

Porównanie opisu sceny wykonanego przez Martę z opisami scen osób badanych.

Długość gestu czy wpływa na jego zauważenie – nie raczej jego ekspresja, wyraz. Taki wniosek wysuwa Marta po przeanalizowaniu relacji długości trwania gestu do ilości osób, które go dostrzegły.

Agata Szewczyk w swej analizie skupiła się na porównaniu obu filmów – oryginału oraz filmu wyreżyserowanego przez Agatę. To pozwoliło jej zobaczyć, które gesty zapamiętała z filmu, a które pominęła. Kolejnym etapem analizy, jest porównanie elementów – gestów, które zapamiętały osoby badane. Więcej szczegółów na blogu studentki: http://my.opera.com/Agataszewczyk/blog/

Małgorzata Tatoj

Gosia Tatoj przygotowała analizę danych – słów z kart w postaci grafu wykorzystując do tego program Freemind . Analiza tekstów pozwoliła na liczbowe zestawienie częstotliwości występowania poszczególnych słów. Kolejny etap analizy stanowi zapisanie:
– relacji osoby A do osoby B – co robi osoba A w stosunku osoby B i na odwrót.
– atrybutów, zachowania, charakteru bohaterów filmu

W analizie, którą Gosia przeprowadziła i zapisała w programie Freemind można dokonywać przeorganizowań materiału. Freemind umożliwia połączyć analizę obu filmów wg ustalonych kategorii – pokazać powiązania pomiędzy elementami, ważność relacji poprzez kolor linii itd. Wykorzystanie symetrii elementów schematu ułatwi zaprezentowania obu opisów scen i je między sobą porównać.

Gosia również dzieli film na sceny – na gesty a następnie formułuje ich opis.
Człowiek zapamiętuje pewne momenty z filmu i Gosia chce je odnaleźć na linii czasu tego filmu. Więcej szczegółów na blogu studentki: http://my.opera.com/gosiatatoj/blog/

 

Reklamy