Kansei /metody badania emocji/ tłumaczenie artykułu Development of a KANSEI ENGINEERING SYSTEM for Industrial design: Identification of input data for KES

kansei-2-naglowek

Carole BOUCHARD, Dokshin LIM, Améziane AOUSSAT
Laboratory of New Products Design, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers,
151 Bd de l’Hôpital, Paris, FRANCE, bouchard@paris.ensam.fr

Abstrakt

Obecnie we wzornictwie przemysłowym najważniejszymi opracowaniami badawczymi są następujące:
1. Komputeryzacja wczesnych faz projektowych
2. Design skupiony na odbiorcy i użytkowniku ze szczególnym akcentem na emotional design.
3. Współpraca z inżynierią, wyposażającą proces projektowy w nowe narzędzia.

Naszym celem jest zmiana kształtu wstępnej fazy tradycyjnego procesu projektowego. Do tego celu zostaną opracowane nowe narzędzia komputerowe, ale bazujące na naturalnym procesie intelektualnym projektanta i jego intuicji, wynikającej z obserwacji. Od lat siedemdziesiątych zostało przeprowadzonych wiele badań, zwieńczonych sukcesem, w oparciu o Kansei Engineering. Jeśli założymy, że proces projektowy łączy trzy następują fazy:
– informacyjna,
– generowania/powstawania
– opracowywania,
to możemy rozważać, że większą częścią badań Kansei Engineering są aplikacje związane z fazą generowania i opracowania. Skupimy się na fazie informacyjnej związanej z danymi wejściowymi procesu Kansei Engineering oraz zaprezentujemy metody analizy trendów, którą opracowujemy na bazie wyników badań dotyczących intelektualnej aktywności projektanta.

Słowa kluczowe: wzornictwo przemysłowe, analiza conjoint (Conjoint Trends Analysis), integracja wiedzy (Integration of Knowledge), Kansei Engineering …

1. Wstęp

Jeśli będziemy rozważać proces projektowy całościowo to zauważymy, że komputery są szeroko stosowane w rozwoju produktu, wykonywaniu skomplikowanych zadań projektowych, wiążących się z fizycznymi wymaganiami [1]. Z powodu specyficznej aktywności projektanta, która łączy w sobie obraz, uczucia, emocje i wrażenia, dużo trudniej jest rozwijać komputerowe narzędzia wspierające wczesną fazę projektową, zwłaszcza, gdy dane wejściowe są niejasne, źle zdefiniowane. Ale potrzeba obniżenia kosztów i opóźnień, gdy różnorodności ofert jest coraz większa, prowadzi do formalizacji i komputeryzacji wstępnych fazprojektowych (sposoby pro-active).

Celem metod Kansei Engineering jest opracowanie metod analizy ludzkich emocji, tak aby móc stworzyć nowe komputerowe narzędzia wspomagające projektowanie – emotional design. Obecnie satysfakcja konsumentów jest głównie oparta na emocjach jakie wywołuje produkt. Metodologia ta integruje fazę opracowywania (opracowywanie obrazów wywołujących określone bodźce) i fazę generowania (projektowanie związane z przewidywaniem zachowania się konsumenta). Naszym celem jest kształtowanie wstępnej aktywności projektowej, by ostatecznie zaproponować nowy kształt fazy informacyjnej (wprowadzanie danych). W rezultacie model będzie bazował na powtarzającym się procesie związanym z naturalnym procesem intelektualnym projektanta wraz z niedokładnymi danymi, poszukiwaniem, opracowywaniem i porównywaniem różnych alternatyw. Taki kształt modelu zapewnia dane wejściowe, które są związane z procesem projektowym. Poznawcza aktywność projektanta jest bardzo wartościowa, pozwala generować różnorodność i świeżość danych wejściowych, wykorzystywanych w procesie projektowym. Konsekwentnie wprowadzana jest do procesu kreatywność i innowacyjność.

Artykuł będzie się składał z następujących pięciu części:
1. Opis procesu projektowego i jego faz
2. Problematyka
3. Eksperyment
4. Prezentacja metody CTA
5. Wnioski

2. Opis procesu projektowego i jego faz

Proces projektowy może być rozważany jako proces informacyjny, gdzie przestrzeń problemu projektowego będzie stopniowo przekształcana w przestrzeń rozwiązania (model 3D). Bardziej szczegółowo – proces projektowy może być postrzegany jako proces pozyskiwania informacji, jako następujące po sobie cykle (rys 1) związane z materializacją projektu poprzez manipulację konkretnymi reprezentacjami fizycznie istniejących obiektów. To wszystko, by uzyskać ostateczne rozwiązanie. Dla każdego z cykli określana jest przestrzeń problemu w przestrzeni rozwiązania. [2]

Niematerialne informacje są przekształcane krok po kroku w materialne informacje poprzez mentalne i fizyczne reprezentacje. Fizyczny system dostarcza zewnętrzną pamięć modyfikując problem percepcji w sposób rozstrzygający. W każdym momencie procesu projektant musi być zdolny do przyswajania i radzenia sobie z dużą objętością informacji bez stracenia obiektywności. Ta równoważność charakteryzuje przestrzeń rozwiązania. Proces projektowy wiąże się z redukowaniem abstrakcji poprzez zastosowanie różnych następujących po sobie „poziomów” reprezentacji, uwzględniających coraz większą liczbę ograniczeń. Jest to opisane przez H. Wang jako proces tworzenia koncepcji, który zawiera wielokrotne cykle mentalnych rozwiązań pokazanych na wybranym problemie [3], gdzie:
(1) wybór rozwiązania lub częściowego rozwiązania, pozwala ograniczyć niepewność i pamiętać o dopuszczalnym poziomie braku precyzji w modyfikacjach podczas kolejnych faz [4].
(2) dodawane są nowe ograniczenia związane z ochroną kształtu i wstępnymi ideami
(3) prezentowana jest nowa fizyczna reprezentacja, generująca nowe idee i rozwiązania.

P. Lloyd i P.Scott [5] opisują proces projektowy jako: wytwórczy,generatywny, dedukcyjny i związany z opracowywaniem tez.

Uważamy, że proces projektowy oparty jest na trzech następujących fazach [6] :

2.1 Faza zbierania informacji

Projektanci potrafią łączyć wiele kategorii informacji, które stopniowo będą przekształcane w formę rozwiązania w procesie projektowym. Informacje i dane, łączone przez projektanta, mogą być kategoryzowane i przybrać postać informacji powiązanych z projektem (uzupełnienie wytycznych lub poszukiwanych danych przez projektanta). Zbiór danych informacji zwiększany jest o doświadczenia projektanta, które jest związane z interakcją z otaczającym go światem. Uwzględnia to źródła inspiracji, kompetencji i wpływów. Jest to zarówno otwarta jak i zamknięta faza.

2.2 Faza generowania

Ta faza związana jest z generowaniem nowych idei, pomysłów i rozwiązań: mnóstwo szkiców, obrazów koncepcji. Z podsumowania danych i innych informacji, zawartych w projekcie, projektant może generować fizyczne reprezentacje i fizyczne rozwiązania jako modele 2D i 3D. To wymaga użycia manualnych lub elektronicznych narzędzi, zależnych głównie od umiejętności projektanta i od corporate culture*

*jest to zbiór kompletnych zasad, wartości, zwyczajów, tradycji i znaczeń, które sprawiają, że dana firma, organizacja jest unikatowa.

Przebieg tej fazy może zostać uzupełniony różnymi twórczymi, innowacyjnymi metodami i narzędziami, które umożliwiają wygenerowanie dużej ilości pomysłów, włączając w to nawet inne nie-projektowe czynniki (ergonomia, socjologia etc.). Faza generowania jest fazą otwartą.

2. 3 Faza opracowywania i decyzji

Wybór właściwego rozwiązania projektu, który będzie rozwijany i przybierze formę obiektu rzeczywistego, odbywa się podczas procesu opracowywania projektu i wnioskowania. Stosuje się tutaj kryteria ze wstępnego lub zrewidowanego briefu, by wybrać najlepsze rozwiązanie. Faza trzecia jest fazą analityczną. Wiele metodologicznych narzędzi może wspierać tą fazę: analizy i semantyczne opracowania. Ta faza jest fazą zamkniętą.

Projektanci i nie-projektanci nie posiadają tych samych zdolności różnicowania (G. J. F. Smets, C. J. Overbeeke, 1995 [7]).

Różnicowanie semantyczne przy pomocy analizy czynnikowej jest innym modelem opracowywania danych, który jest zdeterminowany poprzez wizualne opracowanie obrazu produktu. Aplikacje dotyczące semantycznego opracowywania danych pomagają projektantowi zrozumieć i ocenić ich własny model komunikacji. Komunikacja jest zwieńczona sukcesem jeśli sygnałowi odpowiada właściwa reakcja.

Wszystkie cykle informacyjne(rys. 2) stanowią fazę informacyjną, fazę generowania i fazę podejmowania decyzji (opracowywanie-selekcja), których dane wyjściowe stanowią przejściową reprezentację, która będzie, :
– użyta do przekazywania informacji o projekcie pozostałym członkom projektu
– Pozwoli na porównywanie z poprzednimi cyklami – jako bardziej konkretny zbiór informacji.

Skuteczność każdej fazy będzie wpływać na cały proces. Wszystkie trzy fazy powinny być równym stopniu związane z osiągnięciem optymalnego rezultatu. Jeśli jedna z nich zawiedzie, cały proces i oczywiście ostateczny wynik skończy się niepowodzeniem. Obecnie oprogramowanie, wspierające projektantów w cyfrowym realizowaniu fazy generowania i opracowywania jest nadal testowane i oceniane.

3. Problematyka

W tej części zgłębimy źródła Kansei Engineering zanim przejdziemy do opisu problematyki.

3.1 Definicja Kansei Engineering

Większość dostępnych metodologii związanych z preferencjami konsumentów dotyczących designu, powstała w Europie. To pozwoliło wprowadzić konsumenta w proces projektowy. Badania te były bardziej skupione na funkcjonalności i jakości niż na emocjach jakie wywołuje produkt. Z drugiej strony analizy percepcji użytkowników były badane tradycyjnie badane przy użyciu technik marketingowych, które uwzględniały uczestnictwo użytkowników tylko jako źródło oceny, (a nie jako generator wymagań). Produkty są oceniane a następnie przeprojektowywane, jeśli sądzi się, że jest to potrzebne. Powyższa strategia w całości bazuje na metodologii, która zawiera poważne wady.

Kansei Engineering czasami odnosi się do „emotional design” lub do inżynierii sensorycznej („sensory engineering”), której celem jest tłumaczenie psychologicznych odczuć konsumentów w stosunku do produktu, do jego wizualnych elementów, pozwalającej na projektowanie i ocenę produktu przed jego wypuszczeniem na rynek. Ta technika, rozwijana w Japonii w latach siedemdziesiątych, wiąże się z określeniem, który atrybut sensoryczny wywołuje określoną subiektywną reakcję. Następnie projektowany jest produkt z wykorzystaniem atrybutów, które wywołują pożądane reakcje.

By móc stosować Kansei engineering, zostało wykonanych wiele badań o semantycznym charakterze (Jindo & Al, 1995 [8], 1997 [9], Ishihara & al, 1995 [10], 1997 [11], Tanoue & al, 1997 [12], Yang & al, 1999 [13], Hsu, 2000[14], Chuang & al, 2001 [15], Hsiao, 2001 [1]), gdzie generowano subiektywne reakcje, używając zestawu dwubiegunowych skal oceny, by:
– uzyskać zestaw ocen produktów wystarczająco zróżnicowanych,
-prowokować szeroki zakres różnych reakcji – emocji.
Następnie oceny są statystycznie porównywane by zapewnić „rozkład produktów” wzdłuż różnych kryteriów oceny. Analiza wszystkich produktów wysoko ocenianych dla poszczególnych cech pozwala na określenie wniosków, mówiących o tym, które wizualne elementy są odpowiedzialne za wywoływanie subiektywnego osądu. Większość ostatnich badań, została wykonana bazując na rejestrowaniu reakcji osób badanych w czasie rzeczywistym, którzy podziwiają dzieła sztuki, np. Suh [16], 2000, Lee [17], Harada, 2002 [18].
Nawiązując do autorów, ich język nie posiada wystarczającej modalności do opisu Kansei. Ruchy oczy i fale mózgowe muszą być również rejestrowane i mierzone. Jakkolwiek ta metoda nie jest niekompatybilna z innymi tradycyjnymi metodami Kansei. Ona uzupełnia je, a razem mogą być łatwo zintegrowane w prosty system Kansei. Określone metody skupiają się bardziej na ewolucyjnych technikach, pozwalających generować szeroki zakres rozwiązań projektowych (Sato, 2001 [19] ).

3.2 Problematyka

Większość badań dotyczących Kansei Engineering jest skoncentrowana na aplikacjach dla fazy generowania i oszacowywania. (Nagamashi, 2002 [20] ).

W opracowywaniu danych „do przodu” elementy baz danych, zbierane w fazie informacyjnej, są w zasadzie słowami pochodzącymi z wcześniejszych ocen konsumentów, z komercyjnej literatury oraz są elementami projektu, pochodzącymi z różnych źródeł wybieranych przez projektanta.

W opracowywaniu danych „do tyłu” wyniki ocen są zasadniczym źródłem informacji.

Proces zbierania informacji (information process) tradycyjnie jest kluczową częścią procesu projektowego. Innowacyjność projektu zależy głównie od tej części oraz od sposobu łączenia tych informacji podczas fazy generowania. Badania pokazują, że kreatywne osoby zazwyczaj używają więcej danych środowiskowych ) – nie bezpośrednio związanych z problemem, który należy rozwiązać (Ansburg & al, 2002 [21] ). Projektanci mogliby być pomocni w fazie zbierania informacji, ponieważ potrafią zarządzać i kategoryzować wielkie ilości danych. W tym znaczeniu, część badaczy pracuje nad nowym wyglądem systemów wyszukiwania danych (retrieval system), który używa określonych nazw obiektów w odniesieniu do „wrażeniowych” słów, które mogą odzwierciedlać niejednoznaczne ludzkie Kansei jako wyszukane słowa kluczowe (Kuroda, 2002 [22]).

Źródła inspiracji, odwołania i wpływy odgrywają ważną rolę w procesie projektowym, zarówno w określaniu kontekstu dla nowego projektu oraz w zbieraniu informacji dla indywidualnej kreacji. Wcześniejsze projekty i inne źródła idei dostarczają zasób słów zarówno dla procesu myślenia o kolejnych projektach jak i dla opisywania projektów innym osobom (Eckert, 2000 [23] ). Projektanci wykorzystują informacje ze źródeł, pochodzących z różnych przestrzeni, takich jak: podobne projekty, inne typy projektów, obrazy, sztuka, życie codzienne, obiekty i zjawiska, fenomeny związane z naturą. Źródła inspiracji stanowią zasadniczą podstawę intelektualnego procesu projektowego – jak definiowanie kontekstu, zapoczątkowanie procesu generowania idei, ubieranie w strukturę mentalnych wyobrażeń projektu.

Naszym celem jest badanie intelektualnej aktywności projektantów, w szczególności podczas fazy zbierania danych, tak aby wyodrębnić model intelektualnego procesu dążenia do celu, by rozwinąć specyficzne połączenie z analizą trendów (Trends Analysis Method). Ta metoda będzie wspierać opracowywanie nowych elektronicznych narzędzi.

4. Eksperyment : badanie intelektualnej aktywności projektantów związanej z fazą zbierania informacji.

4. 1 Układanie ankiety

Badanie [24] zawiera dwie wzajemnie się uzupełniające, oddzielne elementy: ankieta i protokół badania. Wyodrębnianie danych (faza zbierania danych) głównie bazowało na ankietach. Ankiety skupiały się na identyfikacji informacji i i na łączeniu danych z procesem projektowym, w tym przypadku przez projektantów samochodów. Wyszukaliśmy ponad 40 profesjonalnych projektantów spośród europejskich firm motoryzacyjnych i studentów kierunku transport design. Analizowano rezultaty procesów projektowych, włączając w to zwrócenie uwagi również na źródła inspiracji, odwołania, wpływy i świadome mentalne obrazy wraz z uwzględnieniem wyników z protokołu badań. Treść odpowiedzi osądów była kategoryzowania przez zawartość analizy, uwzględniając liczbę wystąpień dla każdej kategorii.

4. 2 Wyniki związane z fazą zbierania informacji i łączeniem danych z procesem projektowym.

Po przeanalizowaniu informacji z briefu dostrzeżono, że proces zbierania informacji jest przeprowadzany systematycznie, w taki sposób by wypełnić przestrzeń problemu nie mierzalnymi wartościami. Mocne wizualne elementy są „wyjmowane” z różnych źródeł inspiracji, na podstawie osobowości i intuicji projektanta. Dane zintegrowane w postać konceptu,pomysłu pochodzą z różnych obszarów, bardziej lub mniej powiązanych z początkową dziedziną.

Obszary, które zostały uwzględnione:

Poszczególne elementy są wyszukiwane wśród obszarów takich jak:
(1) wrażenia związane z ogólną percepcją (kreatywność, innowacyjność , nowoczesność, wrażenia, doznania,odczucia, nastrój, trendy)
(2) elementy stylistyczne (estetyczne, proporcje, struktura, kształt, linia, objętość, relief, kolor, motywy, wzory, faktura, struktura)
(3) techniczna charakterystyka (aerodynamiczność, technologia działania, detale wnętrza)
(4) elementy związane z konsumentem (wartości przynależności, semiotyka, ergonomia, charakterystyka oddziaływania na zmysły smak, gust)

Jest prawdą, że w mniejszym lub większym stopniu projekt zależy od wrażenia jakie projektant chce wywołać produktem. Ten fenomen zapewnia częściowo oryginalność pomysłu z odniesieniami, które są bardziej lub mniej powiązane z rozpoznanymi trendami. Poszczególne pomysły są dzięki temu obdarzone sygnaturą, poprzez którą producent tego „kształtu, formy” może zostać rozpoznany. Szczegółowe informacje pochodzą:
– z przemyślanej analizy informacji i procesu wyszukiwania informacji, przeprowadzonego, by określić specyfikacje briefu
– z bardziej lub mniej świadomej reaktywacji wcześniej zdobytej wiedzy poprzez różne aktywności, przede wszystkim niezwiązane profesjonalnym doświadczeniem.

Wynik wyszukiwania informacji, najlepiej jeśli ma postać wizualną (panel trendów, różne szkice itd.) oraz tekstową, którą stosuje się by wyróżnić słowa kluczowe (key points).
Projektanci przeprowadzają bardziej lub mniej systematyczne i zorganizowane badanie – od ogólnego spojrzenia na problem do tworzenia panelów trendów i bazy danych związanej z początkową dziedziną lub innymi powiązanymi dziedzinami. Zakres tych działań częściowo obejmuje uczestnictwo na wystawach, których wynikiem powinny być obrazy.
Proces tej analizy przeprowadzany przez jednostki inne niż projektanci samochodów pozostaje wysoko subiektywny i osobisty. Te obszary obejmują różne dziedziny aktywności, skupiska zainteresowań. Projektant musi się odnieść do nich poprzez niereguralne bazy w których częstotliwość występowania danych jest relatywnie różnorodne. Odwiedzone wystawy, showrooms i reguralnie przeglądana prasa, publikację, które nie są koniecznie powiązane z projektem są również ważnym elementem.

5. Prezentacja metody Conjoint Trends Analysis (CTA)

Wyniki intelektualnej aktywności projektantów powiązana z wczesną fazą projektu pozwala na modelowanie metody Conjoint Trends Analysis (CTA). Takie podejście umożliwia określenie formalnych atrybutów powiązanych z poszczególnymi obszarami, z których korzysta się podczas wczesnej fazy projektowej. Bardziej dokładnie, to podejście obejmuje nadanie formalnej postaci trendom: socjologicznym, kolorystycznym, teksturowym, oficjalnym, ergonomicznym i technologicznym.

5.1 Procedura rozrysowywania tablicy trendów

Oryginalność tego podejścia jest związana z identyfikacją socjologicznych wartości (sociological end values) oraz z zastosowaniem różnych powiązanych dziedzin (rys 4, pierwszy krok i rys 5). To pozwoli ulepszyć „przestrzeń rozwiązania projektu”. Pierwszym narzędziem analizy jest analiza treści ikonicznej. Ta analiza pozwala wyróżnić i zbudować koherentną reprezentację obszaru postrzeżeniowego (atmosfera, charakter) oraz zrozumieć jego strukturę (krok 2). Ten proces realizuje fazę obejmującą obserwację, gromadzenie informacji oraz zwerbalizowanie celu. Następnie zostanie wyodrębnione zestawienie, ułożone harmonijnie, tak aby móc określić kształt produktu, jego kolor, zastosowanie i elementy struktury w połączeniu z obszarem postrzeżeniowym (krok 3). Tablica trendów pozwala stworzyć względnie kompleksową reprezentację odniesień jakie zazwyczaj są stosowane przez projektantów na potrzeby składu pożądanych elementów. To wzmacnia związek (semiotyczną koherencję) pomiędzy końcowymi wartościami związanymi z konsumentami, funkcjonalnością w każdej powiązanej dziedzinie a atrybutami produktów, takimi jak forma, kolor, tekstura i wartości użyteczności. Powiązania pomiędzy semantycznymi wyborami w określonym kontekście a ich formalnymi pozycjami (significants) są formalizowane poprzez nadanie im postaci pojedynczej reprezentacji: tablica trendów. Wizualizacja tablicy pozwala obserwatorowi nasycić się sformalizowaną syntezą impresji, również nazywaną: harmonią, atmosferą, kontekstem, środowiskiem.

Kontekst jest elementem rozstrzygającym w kwestii kompetencji . Fakt, że koncepcja jest w harmonii z jego kontekstem, dodaje nie tylko semantyczny wkład, ale również estetyczny.

Kontekst tworzy atmosferę poprzez zestawianie różnych poziomów (materialny, formalny, symboliczny itd.), biorąc pod uwagę dynamiczne relacje pomiędzy tymi cechami. W ten sposób uzyskane tablice trendów w całości reprezentują trendy w obszarach poszukiwań. Tablice trendów stanowią potężne narzędzie „reprezentacji”, które jest cenne dla projektantów do określania, badania i prezentowania obszarów kolorystycznych, formalnych, teksturowych czy związanych z użytecznością, w taki sposób by móc zrozumieć ich strukturę, by móc zawrzeć w nim opcje pozwalającą na swobodne generowanie nowych koncepcji, harmonii i stylów.

Wiarygodność wielo-sektorowej analizy trendów zależy od wymiany i uaktualniania narzędzi. Przedstawiona metoda jest z tego powodu bardzo ważna.
Informacje otrzymane z przeprowadzonego procesu są gromadzone, centralizowane (tworzone są skupiska) i rozdzielane na nowo przy użyciu obecnych technologii informatycznych ( Web, CDROM, Database management systems, etc.).

5.2 Integrowanie trendów w procesie projektowym.

Analiza trendów koresponduje z fazą zbierania informacji i odgrywa ważną rolę w definiowaniu i uwierzytelnianiu wymagań. Również ułatwia przekładanie fazy informacyjnej na kartę specyfikacji. Określanie trendów wiąże się z wprowadzeniem różnych rodzajów informacji w tablice i karty niuansów (shade cards), które mogą być zdigitalizowane i regularnie uaktualniane wewnątrz struktury tego procesu. Wyniki analizy trendów są stosowane zarówno bezpośrednio przez zespół projektowy do określania atrybutów produktu oraz stosowane jako argumenty na korzyść wstępnieokreślonych rozwiązań. Jest to również narzędzie do komunikacji stosowane wewnątrz zespołu projektowego lub pomiędzy zespołem zarządzającym a pozostałymi lub nawet do zewnętrznej komunikacji (dystrybuowane poprzez skrócone materiały dla prasy (broszury, trade fairs)

Po prezentacji procesu projektowego jako formy składającej się z następujących po sobie cyklach informacji-generowania-opracowywania, chcielibyśmy podkreślić jak ważną rolę odgrywa w tym procesie faza informacyjna a zwłaszcza w zapewnianiu oryginalności (w fazie generowania projektu). Po za tym projektanci, zgodnie z tradycyjnym procesem projektowym, łączą niektóre wybrane trendy powiązane ze światem konsumenckim – i w ten sposób konsument nie może samodzielnie ich zidentyfikować. Naszym celem była eksploracja potencjału jaki wynika z integracji metody Conjoint Trends Analysis z Kansei Engineering, która pozwoli na zdefiniowanie i sformalizowanie danych wyjściowych korespondujących z fazą informacyjną procesu projektowego. W naszym mniemaniu ta metoda, bazująca na dogłębnej analizie intelektualnego procesu projektowego, pozwoli na dalsze badania, w których wdrażany jest konkretny System Kansei warz z określonymi narzędziami matematycznymi jako sieć neuronowa.

Jeden komentarz

Możliwość komentowania jest wyłączona.