Zapis aktywności użytkownika interfejsu – wartości jakościowe i wartości ilościowe

zapis aktywnosci-naglowek

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/

Interakcja – interfejs – pomiar zachowania użytkownika interfejsu – to zagadnienia, które obejmują zadanie postawione przed studentami II roku wzornictwa.więcej

Zadanie składa się z kilku etapów.
Pierwszy z nich polega na zaprojektowaniu interfejsu oraz opracowaniu metody pomiaru zachowań użytkownika, w trakcie jego obsługi. Zaprojektowane interfejsy składają się głównie z prostych figur geometrycznych. W większości przypadków interakcja polega na zmianie położenia, wielkości, koloru obiektu poprzez wykonywanie określonych ruchów myszką. Zadaniem studentów było zaprojektowanie zasad, według których obiekty interfejsu będą się zmieniać.

Kolejnym etapem zadania było badanie, polegające na zweryfikowaniu, czy użytkownicy zrozumieją te zasady i będą się poruszać po interfejsie zgodnie z założeniami jego autora.

Projekt interfejsu zakłada scenariusz interakcji: badacz obserwuje czy określone stany czy zmiany interfejsu skłaniają użytkownika do wykonania określonych ruchów, zgodne z wcześniejszymi założeniami.

Analiza wyników badania ma nie tylko dać odpowiedź czy użytkownicy zrozumieli zasadę działania interfejsu, ale również pokazać w jaki sposób reagowali na określone stany interfejsu, jakie ruchy wykonywali itd.

Każdy ze studentów musiał opracować metodę według, której będzie zapisywał obraz monitora nagrany podczas wykonywania badania. Obraz, który jest zmienną jakościową musi zostać zapisany w formie ilościowej.
Zapis ten musi być na tyle dokładny, by na jego podstawie można było odtworzyć wykonywaną akcję, poszczególne zmiany stanu interfejsu wraz z określeniem dokładnego czasu ich trwania czy długości przerw pomiędzy nimi. Na bazie tego zapisu powstaną późniejsze opracowania wyników – bardziej ogólne, uśrednione. Jednak bez tego podstawowego zapisu dalsze opracowania – mające charakter bardziej ogólny mogą stanowić nie kompletny, nie prawdziwy obraz wyników badania.

Porównanie dynamiki akcji, wraz z uwzględnieniem czasu i kolejności ich następowania, pozwoli rzetelnie ocenić sposób posługiwania się interfejsem i da odpowiedź na następujące pytania:
– w których momentach interakcji użytkownicy wykonywali czynności tak jak zakładał autor interfejsu a gdzie zachowywali się całkowicie odmiennie niż było to zakładane?
– czy można wyróżnić wzorzec, wzorce poruszania się po interfejsie?

Zaprojektowane interfejsy zawierały różne rodzaje interakcji: kliknięcie, najechanie na obiekt, przesuwanie itd. W związku z tym wymagały indywidualnego podejścia podczas analizy wyników.
Poniżej znajduje się opis fragmentów wybranych przykładów prac studenckich.

Anna Tyrna

Anna Tyrna rozpoczęła analizę wyników od przypisania każdemu elementowi interakcji określoną nazwę. Następnie wyróżniła wszystkie możliwe akcje jakie mogą być wykonywane z elementami interfejsu:
1. odkrycie elementu (zielone koła są niewidoczne w pierwszym widoku interfejsu – pojawiają się pojedynczo w momencie kliknięcia w odpowiednie pole),
2. zmiana koloru elementu,
3. przesunięcie elementu (zmiana położenia).

rys 1. prezentacja elementów interfejsu rys 2

Według wyżej wymienionych kategorii były opisywane poszczególne zachowania użytkowników. Tabela poniżej prezentuje zapis zachowania dla jednego użytkownika. Oprócz samych akcji w tabeli autorka zapisuje również miejsca klikania użytkowników – zarówno te, które powodują pojawienie się nowego obiektu jak i te nie powodujące żadnych zmian w interfejsie.

Tabela 1

Na podstawie tabeli powyżej powstało zestawienie informujące o ilości wykonanych akcji dla każdego elementu interfejsu przez poszczególne osoby. Tabela zawiera również informacje o ilości kliknięć w tło.

Tabela 2

To zestawienie prezentuje które elementy były odkryte przez większość osób badanych oraz który rodzaj akcji – przesuwanie/zmiana koloru – były częściej wybierane. Dane te można łatwiej obserwować na poniższych wykresach. Na osi pionowej jest umieszczona ilość wykonanych akcji, na osi poziomej poszczególne osoby biorące udział w badaniu. Kolory odnoszą się do rodzaju akcji:
– zielony – przenoszenie elementu
– niebieski – odkrywanie elementu
– czerwony – zmiana koloru.

Na podstawie wykresu można obserwować które czynności przeważają – jest to przenoszenie obiektu.

Tabela 3 przedstawia również podsumowanie wyników z tabeli 1. Tutaj zostały zsumowane wszystkie kliknięcia w tło. Tabela bezpośrednio odnosi się do podziału obszaru interakcji na określone pola prezentowane w rys 2.

Tabela 3

Informacje z tej tabeli posłużyły do wykonania graficznego przedstawienia wykonanych kliknięć przez użytkowników.

W tym zestawieniu możemy obserwować, które pola były najczęściej wybierane – klikane.
Przedstawione zestawienia jeszcze muszą zostać uzupełnione, ale już na podstawie zaprezentowanych wyników powoli zaczyna zarysowywać się obraz postępowania użytkowników.

Gosia Rusin


Interakcja zaprojektowana przez Małgosię Rusin polega głównie na przemieszczaniu obiektów interfejsu ruchami myszki. Dlatego oprócz ponazywania poszczególnych elementów interfejsu wprowadziła siatkę, która ułatwiła jej odnotowywanie współrzędnych określających pozycję obiektu.
Poniżej znajduje się przykład prezentujący zapis ruchu jednego z elementów.

Symbol p1 oznacza pojawienie się w interfejsie elementu, któremu przypisana jest ta nazwa.
Symbol IV – oznacza, że element p1 podzielił się na dwie części i jedna z tych części zmieniła swoje położenie. Elementom, które powstały w wyniku podziału zostaje przypisana nazwa: I i IV. Jeśli w opisie stanu interfejsu znajduje się symbol IV – oznacza to, że część, której jest przypisana ta nazwa zmieniła swoją pozycję. Dodatkowe oznaczenie przy symbolu IV: -1x, określa parametry przesunięcia obiektu – przesunięcie wzdłuż osi x do pozycji -1.

Na podstawie powyżej opisanej zasady w oddzielnych tabelach zostaje zapisane zachowanie każdego użytkownika. Każda kolumna w tabeli oznacza kolejną zmianę jaka została wprowadzona do interfejsu przez użytkownika. W ten sposób możemy porównywać zachowania użytkowników między sobą i obserwować czy istnieją między nimi podobieństwa.

Kolejne elementy analizy prezentują bardziej ogólne wyniki.

Poniższy wykres pokazuje, który element interfejsu był najczęściej poruszany.

Interesujące było również zaobserwowani,e w które pola użytkownicy klikali w pierwszej kolejności.
Okazuje się, że prawie wszyscy badani wybierali lewy górny róg w pierwszych dwóch kliknięciach.

Gosia kończy pracę nad analizą wyników i przymierza się do sformułowania wniosków, które staną się podstawą do wprowadzenia zmian do interfejsu.

Wnioski z analizy wyników:
– mają prowadzić do postawienia hipotezy – skąd wynikają określone zachowania użytkownika?
– oraz będą podstawą zmian, które zostaną wprowadzone do interfejsu, który zostanie ponownie przebadany.

Zaprezentowane powyższe przykłady prezentują w jaki sposób można interpretować dane jakościowe (stany interfejsu) by móc przedstawić je za pomocą wartości ilościowych. W kolejnych odsłonach tego ćwiczenia zostaną zaprezentowane prace pozostałych studentów wraz z wnioskami końcowymi.