Projekt interfejsu uwzględniający metody User Centered Design | temat i zakres zadania | 2 rok, wzornictwo

UCD

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr letni, rok 2012/2013/

W pierwszym semestrze studenci 2 roku wzornictwa zapoznawali się z metodami badań użyteczności analizując wybrane portale internetowe. Zebrane doświadczenia związane z analizą architektury informacji, budowy portali, ich wizualnej postaci, zastosowanych funkcji zostaną wykorzystane w drugim semestrze podczas projektu interfejsu.
Studenci będą projektować interfejs służący do obsługi urządzeń, zdarzeń związanych z funkcjonowaniem określonego miejsca – pracowni w której mieści się Zakład Badań Wizualnych i Interakcji, np. sterowanie oświetleniem, rzutnikiem, roletami itd. …

W zakresie pracy studentów jest określenie zarówno funkcji interfejsu, jego architektury informacji, wizualnej postaci oraz sposobów interakcji – kompleksowy projekt. Poszczególne elementy projektu będą poddawane badaniom użyteczności, ocenie użytkowników. Dzięki temu na każdym etapie projektowym studenci będą mogli weryfikować swoje pomysły i na bieżąco wprowadzać korekty – zarówno na etapie szkicowania koncepcji, pomysłów (paper prototyping), określania struktury pojęć budujących architekturę informacji (card sorting) i projektowania działania interfejsu.
Na kolejne zajęcia studenci powinni przygotować listę funkcji, które będzie pełnił interfejs oraz jego scenariusze użycia. Należy sobie wyobrazić w jakich sytuacjach będzie wykorzystywany interfejs, w jakim celu, np. przygotowanie sali do wykładu – uruchomienie i regulacja oświetlenia, ekranu, rzutnika. Do każdej takiej sytuacji należy zaproponować scenariusz obsługi interfejsu. Omówienie w ten sposób działania interfejsu pozwoli przejść do tworzenia jego architektury informacji, co będzie przedmiotem pracy kolejnych zajęć.

Schemat zadania:


Etapy zadania:


Funkcje interfejsu/scenariusze

1. Funkcje interfejsu (lista funkcji, zastosowanie interfejsu)
2. Scenariusze użycia
(kroki potrzebne do wykonania określonych czynności dotyczących obsługi interfejsu)

Architektura informacji
1. Prezentacja wyników badań card sorting
prezentacja wyników badania struktury logicznej interfejsu przy pomocy metody card sorting (badanie otwarte + badanie zamknięte)
2. Prezentacja architektury informacji (np. w programie xmind, freemind)
A. Przed badaniem
B. Po badaniu

Paper prototyping
1. Paper prototyping – prezentacja wszystkich stanów interfejsu
2. Wyniki badania z użytkownikami wykonanego na modelu papierowym
A. Wnioski – jakie zmiany należy wprowadzić do interfejsu
B. Porównanie prototypów przed i po badaniu

Projekt interfejsu
1. Projekt layoutu interfejsu (stanów interfejsu)
2. Projekt interakcji – jakiego rodzaje ruchy, manipulacje wykonywane przez użytkownika powodują określone zmiany w interfejsie
3. Określenie rodzajów elementów interfejsu i przypisanie im cech wizualnych odnoszących się do ich funkcji


Prototyp 1

Wykonanie prototypu interfejsu.

Badanie z użytkownikami
1. Cele badania
2. Procedura i scenariusz badania ( lista zadań, które użytkownik ma wykonać podczas badania – wraz z uzasadnieniem)
3. Wyniki badania z użytkownikami – wnioski, rekomendacje do wprowadzenia zmian.

Prototyp 2
Wprowadzenie korekt do prototypu interfejsu na podstawie wniosków z badania z użytkownikami.
Porównanie prototypu A i B
Wskazanie różnic i uzasadnienia wprowadzonych zmian.