Artykuły

Nieruchomy głos. Pytanie o obraz.

…………………………………………………….

W przestrzeni znaczeń.

…………………………………………………….

Ile INFORMACJI w informacji.

…………………………………………………….

KANSEI. POMIĘDZY WRAŻENIEM, A WYTWOREM.

…………………………………………………….

Determining the meaning of arm gestures

Abstract

Developing methods for determining the meaning of gestures in human-computer interaction, focusing especially on two-way interaction, is the object of a joint project of The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences in Gliwice and the Visual Research and Interaction Studio at the Academy of Fine Arts in Katowice. The aim of the project is to create a user interface for exploring virtual 3D spaces, based on natural human gestures.
This article presents the part of the project related to the development of methods for determining the meaning of gestures, carried out by the Visual Research and Interaction Studio of the AFA in Katowice . The foundation of this method is the concept of the gesture semantic field, understood as the sum of meanings attributed to a given gesture.
We have been searching for a natural gesture by applying three fundamental concepts: (1) Semantic Field, (2) Meaning Hierarchy, (3) frequency of occurrence of gesture meanings. These concepts were applied by using semantic tests, the results of which were statistically processed. …

The article was sent to American magazine Gesture.
The entire text here:
Determining the meaning of arm gestures_www

…………………………………………………….

Emocje a produkt

Artykuł ostał przygotowany na Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. …

Emocje a produkt

Abstrakt

W tekście opisano sposoby określania relacji między emocjami, a produktem, którym były flakoniki perfum. Temat został zrealizowany przez Joannę Jaroszyńską studentkę IV roku w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice. Celem metody badawczej – inspirowanej Kansei – było określenie elementów, które decydują o wyborze i wywoływaniu określonych wrażeń i emocji przez flakoniki perfum. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy emocji i wrażeń związanych z kształtami – tutaj analizuje się układy figur z powstałej tabeli morfologicznej i zapisuje słowa Kansei ściśle związane z wrażeniami o danym kształcie. W etapie drugim są definiowane wrażenia związane z zapachem. W podsumowaniu wyniki obu badań zostają porównane.

Pełny tekst tutaj:

kansei2011_Gdowicz_Jaroszynska

…………………………………………………….

Umowność jednoczesności. Gest w czasie.

…………………………………………………….

Aestimativa vis. Gest instynktowny czy naturalny?

…………………………………………………….

Interfejs i gesty

Tekst publikowany w pierwszym numerze pisma TAKEME.
Celem projektu rozpoczętego w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem – ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej. Podstawą takiego opracowania jest koncepcja pola semantycznego gestu, które jest rozumiane, jako zbiór znaczeń przypisywanych danemu gestowi. W zaprojektowanych testach pytamy badanych o znaczenie prezentowanych im gestów, a statystycznie opracowane wyniki pozwalają nam na stwierdzenie częstotliwości występowania znaczeń oraz na zbudowanie hierarchii znaczeń danego gestu. …

Z faktu przypisywania jednemu gestowi wielu znaczeń można wyciągnąć wniosek o ich hierarchizacji w obrębie pola semantycznego. Im większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego znaczenia przypisywanego określonemu gestowi, tym wyżej w hierarchii wszystkich przypisywanych temu gestowi znaczeń, znajduje się to znacznie. Najwyżej stojące w hierarchii znacznie może być uznane za najbardziej naturalne znaczenie przypisane temu gestowi. Więcej o projekcie można przeczytać na moim blogu: http://projektgesty.wordpress.com/

Artykuł dostępny tutaj:

Gestus est motus et figuratio – Wiesław Gdowicz

…………………………………………………….

Gesty. Akwizycja czy znaczenie

…………………………………………………….

Znaczenie. Między ruchem a gestem

…………………………………………………….

Model przestrzeni abstrakcji

Współcześnie nie zaprzątamy sobie umysłów rozróżnieniem pomiędzy abstrakcją, a konkretem. Wystarczy jeśli liczby i inne elementy czystej matematyki są abstrakcyjne, a skały, drzewa i ludzie są konkretni. Wnikając w głębiej w proces poznania można stwierdzić, że rozróżnienie – abstrakcja / konkret – bardzo się komplikuje.

Książka jest relacją a badań nad problemem przestrzeni abstrakcji i sposobem wizualizacji procesów myślowych. …

Model przestrzeni abstrakcji

…………………………………………………….

Funkcjonalny druk

Zanim pojęcie funkcjonalny druk pojawiło się na mapie problemów do odkrycia, istniało już w formie utajonej, często pod inną nazwą kryjąc to samo znaczenie. Rozważania o problemach związanych z funkcjonalnym drukiem chciałbym podzielić na dwa obok siebie biegnące zagadnienia.
Pierwsze to fascynacja słowem jako tworzywem świata myśli połączona z wizualnymi wartościami pisanego lub drukowanego znaku. Drugie to troska o taki sposób przekazu informacji, by
był on zgodny z psychofizjologicznymi właściwościami organu wzrokowego i mózgu człowieka.

Pierwsze zagadnienie konkretyzuje się pod postacią poezji wizualnej czy poezji konkretnej, drugie natomiast w postaci badań naukowych nad percepcją druku. Pierwsze stawia więc jako podstawę działania intuicyjne, drugie zaś racjonalne metody badawcze.

Jest rzeczą oczywistą, na co wskazuje historia pojęcia, że obie te drogi często przecinały się obficie czerpiąc jedna z drugiej. Prześledzenie obu tych może być nie tylko interesujące, lecz również daje możliwość wnikniêcia w głąb zagadnienia. …

FUNKCJONALNY DRUK Wiesław Gdowicz

…………………………………………………….